หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์