หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ด้วย GeoGebra ในสไตล์ Learning Object

หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ด้วย GeoGebra ในสไตล์ Learning Object

วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ

อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ สสวท.

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์