หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                                

                                สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก