หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563”

                                    วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14 – 17.00 น.                                                  

                                สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก