หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                        เวลา 09.00-12.00 น.                                       

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก