หลักสูตรอบรม เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประจำ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ และเนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น ครู อาจารย์ในวงการศึกษาควรเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมสร้างทักษะ เนื้อหา ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่ครู อาจารย์ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนในประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศต่างๆในอาเซียนและในโลกได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้ครู อาจารย์ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
1. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. มีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอน และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. ครู อาจารย์ ที่สอนในระดับชั้นปฐมวัย, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ
2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระเรียนรู้นั้นๆ
3. จำนวนผู้เข้าอบรม หลักสูตรละ 30 – 80 คน (ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด)

ระยะเวลาการอบรม และสถานที่อบรม
หลักสูตรละ 1-2 วัน เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ ห้องอบรม อาคาร มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรม
1. มีความรู้และเข้าใจ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆในการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น
4. สามารถนำเทคนิค วิธีการต่างๆที่ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น

การประเมินผล
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม จะต้องมีเวลาในการเข้ารับการอบรม 100%

ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน
1. ผู้สนใจสามารถสมัคร โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิ www.kusol.org หรือ ส่งใบสมัคร มาทาง

e-mail: info@sakdibhornssup.org  หรือ
Fax:  02-248-2017
(ขอสงวนสิทธิ์ โรงเรียนละ 2 ท่าน/หลักสูตร)

พร้อมรายละเอียดดังนี้

1.1 ใบสมัครการอบรมที่กรอกข้อความสมบูรณ์
1.2 หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด

2. ทางมูลนิธิฯ ไม่รับสมัครหรือจองทางโทรศัพท์
3. ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณารับสมัครตามลำดับก่อนหลัง โดยถือตามการส่งเอกสารใบสมัครที่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัด อนึ่ง ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเต็มตามจำนวนที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ก่อนการปิดรับสมัคร มูลนิธิ ฯ จะปิดรับสมัครทันที
4. ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม ต้องติดต่อกลับมายังมูลนิธิฯ ทาง email หรือ โทรศัพท์ก่อนการอบรม ภายใน 10 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับอบรม หากท่านไม่ติดต่อกลับ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม และจะให้ผู้สมัครสำรองมีสิทธิ์อบรมแทน
5. ผู้สมัครที่มีรายชื่อสำรอง จะต้องได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มีสิทธิ์เข้าอบรมหรือไม่ ก่อนการอบรม 3 วัน จึงจะถือว่าท่านมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
6. ผู้สมัครต้องมีรายชื่อที่แสดงในเว็บไซต์ของมูลนิธิว่าท่านได้เข้ารับการอบรม จึงจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด ทางมูลนิธิฯ จึงขออนุญาตที่จะไม่รับท่านที่มาสมัครหน้างาน
7. ผู้สมัครที่มีรายชื่อประกาศขึ้นหน้าเว็บไซต์มูลนิธิฯ แล้ว แต่ ท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ หรือ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรม ท่านต้องแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ ทราบล่วงหน้า ก่อนการอบรมภายใน 5 วันทำการ มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด
1. หนังสือนำส่ง
1.1 หนังสือนำส่ง สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน
2. โครงการอบรม (PDF)

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานมูลนิธิ อุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์  

โทร. 02-700-5800  โทรสาร 02-248-2017

คุณสุภาพร โทร. 084-438-4946

คุณสมพร โทร. 084-438-4947

คุณอุดม โทร. 063-212-2724
E-mail: info@sakdibhornssup.org

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม คลิก

หลักสูตรอบรม ประจำเดือนกรกฏาคม 2561

หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประจำเดือน กรกฏาคม2561

สมัครเข้ารับการอบรมเดือนกรกฏาคม 2561

หลักสูตรอบรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561

หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

 

สมัครเข้ารับการอบรมเดือนสิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *