หลักสูตรและการสอนวิชา Computing ในโรงเรียน วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตร หลักสูตรและการสอนวิชา Computing ในโรงเรียน
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์