หลักสูตรและการสอนวิชา Computing ในโรงเรียน วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560


“หลักสูตร หลักสูตรและการสอนวิชาComputing ในโรงเรียน
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร หลักสูตรและการสอนวิชาComputing ในโรงเรียน. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 2/07/2017 (36 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2