หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา วันที่ 3 กันยายน 2560

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ สำหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม
วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์