หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องพีชคณิต วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องพีชคณิต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
ชั้น 7 อาคาร ว.วิโรจน์