หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning) วันที่ 9 กันยายน 2560


“หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์”

From หลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/12/2017 (36 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2