หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)วันที่ 9-10 กันยายน 2560


“หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
วันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์”

From หลักสูตร การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/12/2017 (21 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2