หลักสูตร ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ วันที่ 9-10 กันยายน 2560


“หลักสูตร ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
วันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์”

From หลักสูตร ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/12/2017 (44 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2