หลักสูตร เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Digital toolsfor Project Based Learning) วันที่ 16 กันยายน 2560

หลักสูตร เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Digital toolsfor Project Based Learning)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
วันที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์