หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2560


“หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/06/2017 (32 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2