หลักสูตร Geogebra กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ความรู้ Geogebra หรือ GSP พื้นฐาน) สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

หลักสูตร Geogebra กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ความรู้ Geogebra หรือ GSP พื้นฐาน)
สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และ อ.สุรัชน์ อินทสังข์
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
เวลา 08.30-16.00 น
ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์