หลักสูตร Learning English by doing วันที่ 10 กันยายน 2560

หลักสูตร Learning English by doing
วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง
วันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์