“หลักสูตร PLC เน้น “Lesson study” พัฒนา “ครู” อย่างต่อเนื่อง นำร่อง 9 โรงเรียน กทม.


“หลักสูตร PLC เน้น “Lesson study” พัฒนา “ครู” อย่างต่อเนื่อง นำร่อง 9 โรงเรียน กทม.
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561”

From การอบรมหลักสูตร PLC. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/19/2018 (188 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2