หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) วันที่ 2 กันยายน 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร STEM: สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์ และคณะ
วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
อบรม ชั้น 7 ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์