หลากหลาย Q (IQ EQ MQ SQ AQ PQ CQ) เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 1 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร หลากหลาย Q (IQ EQ MQ SQ AQ PQ CQ) เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น
ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *