หลากหลาย Q (IQ EQ MQ SQ AQ PQ CQ) เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตร หลากหลาย Q (IQ EQ MQ SQ AQ PQ CQ) เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์ 4.0

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์