คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างคำถามคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning through Math Problems)

หลักสูตร: การสร้างคำถามคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning  through Math Problems)
วิทยากร:. ดรอาทรนกคุณแก้ว
อาจารย์ประจำความสถาบันนวัตกรรมหัวเรื่อง: การเรียนรู้ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์สุภารัตน์เชื้อโชติอาจารย์ประจำความคณะศึกษาเป็นศาสตร์ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรพร