ภาพกิจกรรม :อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้

(Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning) 
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์ 

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 
เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์