อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 17 มิถุนายน 2561


“อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom
ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
วิทยากร: อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561”

From Innovation STEM Education for Smart Classroom. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/20/2018 (30 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2