อบรม 1-9-18 หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยสำนวนชวนสนุก

หลักสูตรเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยสำนวนชวนสนุก

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์