อบรม 16-9-18 การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (Number sense) ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน (Number sense) ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561   เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์