อบรม 18-8-18 : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทย

ภาพกิจกรรมจากหลักสูตร การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวั

วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์