อบรม 18-8-18 : สิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายท้าทายความคิดสร้างสรรค์

หลักสูตรสิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายท้าทายความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และ ดร.สุจินต์ สุวรรณะ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์