อบรม 2-9-18 การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์