อบรม 2-9-18 กิจกรรมที่ใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักสูตรกิจกรรมที่ใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์