อบรม 2-9-18 สรรค์สร้างสื่อคณิต คิดสนุก… ปลุกปัญญา สำหรับครูชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรการศึกษาสร้างสื่อการเรียนรู้ … ปัญญาสำหรับครูชั้นประถมศึกษา
วิทยากร: อ. นพมาศว่องวิทยสกุล
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ผลิตโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์