อบรม 2-9-18 สรรค์สร้างสื่อคณิต คิดสนุก… ปลุกปัญญา สำหรับครูชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรสรรค์สร้างสื่อคณิต คิดสนุก… ปลุกปัญญา สำหรับครูชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์