บรรยากาศการอบรมหลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย 22-9-18

หลักสูตรกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย

วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว และ อาจารย์ธเนศ นกแก้ว

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ชั้น 4  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์