อบรม 23-9-18 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL)

โดยการสร้างชิ้นงานดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือบนมือถือ

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น.

ชั้น 4 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์