อบรม 23-9-18 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 08.30-16.00 น.

ชั้น 4  ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์