อบรม 25-26 ก.ย. 18 ทำวิจัยผ่าน PLC กับการสร้างแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุก

ทำวิจัยผ่าน PLC กับการสร้างแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุก

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 (หลักสูตร 2 วัน)

เวลา 08.30-16.00 น. ณ

ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์