อบรม 25-8-18 นวัตกรรมการศึกษาฟินแลนด์

หลักสูตร Phenomenon based learning (นวัตกรรมการศึกษาฟินแลนด์)

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์