อบรม 25-8-18 Teaching English Stuctural Reading for English Teachers

หลักสูตร Teaching English Stuctural Reading for English Teachers

การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษา สำหรับครูอังกฤษ

วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์