อบรม 26-8-18 หลักสูตรภาษาไทยไฮเทค : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยง่าย สไตล์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระดับประถมศึกษา)

หลักสูตรภาษาไทยไฮเทค : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยง่าย สไตล์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระดับประถมศึกษา)

วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์