อบรม 26-8-18 เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพิชิต O-NET ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา

หลักสูตร เทคนิคและวิธีสอนเพื่อพิชิต O-NET ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา

วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์