อบรม 26-8-18 Digital Story Telling

หลักสูตร กลวิธีการสอนด้วยการให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยเครื่องมือดิจิทัล

(Digital Story Telling)

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์