อบรม 4-8-18 การผลิตสื่อ (Pop-up) การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

หลักสูตร การผลิตสื่อ (Pop-up) การสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์