อบรม 4-8-18 : วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น

วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์