อบรม 4-8-18 AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล

AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล
วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30-16.00 น. ณ
ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์