อบรม 5-8-18 : Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way

หลักสูตร Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way: Transliteration V.S. Phonemic Transcription การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่ถูกวิธี : การทับศัพท์ กับการถอดเสียง

วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไช

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมููลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์