อบรม 8-9-18 การจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษา

วิทยากร : ดร.รัชฎา ทับเทศ และ อ.กรกช เจริญสุข

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์