อบรม 8-9-18 การพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาเนื้อหา ชิ้นงานดิจิทัลในรูปเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย

หลักสูตรการพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาเนื้อหา

ชิ้นงานดิจิทัลในรูปเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์