อบรม 8-9-18 ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์