อบรม 8-9-18 หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู

หลักสูตรการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู (Basic English Pronunciation for Teachers)

วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *