อบรม 9-9-18 การสร้างสื่อการเรียนรู้เรื่องจำนวน

หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องจำนวน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ผลิตโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์